loader image

Muhasebe

2022 / Eylül Vergi Takvimi

İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/09/2022 09/09/2022 16-31 Ağustos 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 01/09/2022 12/09/2022 16-31 Ağustos 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/09/2022 15/09/2022 Ağustos 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve […]

Uzlaşma Yönetmeliği Değişti

Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile Kanunun 371 inci maddesine göre pişmanlıktalepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilenbeyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilenvergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları uzlaşma konusu yapılabilir. Ayrıca 5.000 Türk Lirasınıaşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu yapılabilir.”Yönetmelik […]

Geçici vergi Beyannamesi Hakkında

Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun Geçici 13 üncü maddesine göre 1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken kurum geçici beyannamelerinden geçerli olmak üzere bankalar, 6361 Sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinden %25 oranında kurumlar vergisi alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. […]

Haksız Çıkma Zammı İptal Edildi

Ödeme emri itirazına , tamamen veya kısmen karşı çıkan borçludan , hakkındaki itiraza ilişkin olarak kamu alacağının % 10 zamla tahsil edilmesine ilişkin 6683 Sayılı amme alacakları tahsili usülü hakkındaki kanunun 58. maddesinin 5. fıkrası gereği Anayasa Mahkemesi tarafındna hukuka uygun bulunmayarak iptal edilmiştir. Bu nedenle , ödeme emri itirazlarında haksız çıkılması durumunda bundan böyle […]

2022 / Ağustos Vergi Takvimi

İlk Tarih Son Tarih Vergiler / Harçlar 01/07/2022 01/08/2022 Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 01/07/2022 01/08/2022 Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 01/07/2022 01/08/2022 Haziran 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2022 01/08/2022 Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait […]

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun Ek 1 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarlarını belirlemek bu Tebliğin amaç ve kapsamını teşkil etmektedir. Yasal mevzuat ve dayanak MADDE 2- (1) 213 sayılı Vergi Usul […]

2022 / Temmuz Vergi Takvimi

01/07/2022 13/07/2022 16-30 Haziran 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 01/07/2022 13/07/2022 16-30 Haziran 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2022 18/07/2022 Haziran 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2022 18/07/2022 Haziran 2022 Dönemine Ait […]

Bazı Vergi Uygulamalarında Değişiklik Yapılmıştır..

Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7417 Sayılı Kanun 05/07/2022 Tarihli Ve 31887 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayınlandı Kanun ile Kamu kurumlarına olan borçların taksitlendirilmesinde Kefalet sigortası senetlerinin teminat olarak kabul edilmesi, Özel Usulsüzlük Ceza Tutarlarında Artış, Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinde Artırımlı Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması, […]

Vergi İncelemelerinde Değişiklik

7338 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişikler uyarınca; 28.06.2022 tarih ve 31880 sayılı Resmi Gazetede vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir. ⎯ Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, işe başlama ve incelemeye hazırlığa inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç beş gün içinde işe […]

Yabancı Ortaklı ve Çok Uluslu Şirketler İçin Ülke Bazlı Rapor Zorunluluğu

Çok uluslu işletme grupları tarafından her yıl Haziran ayı sonuna kadar İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde “ÇOK ULUSLU İŞLETMELER İÇİN ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” doldurularak, elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmektedir. Rapor vermemenin özel cezai yaptırımları bulunmaktadır. Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun (Bildirim formu) doldurulması esnasında çok uluslu işletme […]

    X