loader image

İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/09/2022 09/09/2022 16-31 Ağustos 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 01/09/2022 12/09/2022 16-31 Ağustos …

Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile Kanunun 371 inci maddesine göre pişmanlıktalepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilenbeyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler …

Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun Geçici 13 üncü maddesine göre 1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken kurum geçici beyannamelerinden geçerli olmak üzere bankalar, 6361 Sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve …

Ödeme emri itirazına , tamamen veya kısmen karşı çıkan borçludan , hakkındaki itiraza ilişkin olarak kamu alacağının % 10 zamla tahsil edilmesine ilişkin 6683 Sayılı amme alacakları tahsili …

2022 / Ağustos Vergi Takvimi

İlk Tarih Son Tarih Vergiler / Harçlar 01/07/2022 01/08/2022 Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 01/07/2022 01/08/2022 Haziran 2022 Dönemine Ait …

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun Ek 1 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara …

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarların belirlenmesine ilişkin E-24010506-010.06.99-48539449 06.07.2022(2022/13) sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayınlandı. 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu …

01/07/2022 13/07/2022 16-30 Haziran 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 01/07/2022 13/07/2022 16-30 Haziran 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine …

Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7417 Sayılı Kanun 05/07/2022 Tarihli Ve 31887 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayınlandı Kanun …

1- Bilindiği üzere, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan …

01/07/2022 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7417 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 64 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 88 inci madde eklenmiştir. Bu madde ile; 1) …

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 01/07/2022-31883 Sayılı Resmi Gazete’de Mükerrer Olarak Yayınlandı  Asgari Ücret Tespit Komisyonunca Alınan Karar Doğrultusunda; İşçinin günlük brüt asgari ücreti; 01/07/2022 – 31/12/2022 tarihleri …

Türk Ticaret Kanunu’ nun limited şirketlerde genel kurul kararlarının hızlı bir şekilde alınabilmesini amaçlayan sirküler (elden dolaştırma) yoluyla karar alma uygulaması MERSİS üzerinden devreye alınmıştır. Bu sayede limited …

7338 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişikler uyarınca; 28.06.2022 tarih ve 31880 sayılı Resmi Gazetede vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır. …

Asgari Ücret Değişti

Asgari ücrette değişiklik yapıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , yeni asgari ücretin 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere % 30 artışla Net 5.500 TL olduğu bilgisini vermiştir.

    X