loader image

Danış ÖZCAN

Kdv Tevkifat Oranları Değişti

KDV Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle kısmı tevkifat uygulamasında 1 Mart 2021tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapıldı.

1)Belirlenmiş alıcıların kapsamına sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri eklendi.

2)Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde tevkifat oranı 3/10’dan, 4/10’a çıkarıldı. Belirlenmiş alıcılar dışındaki KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri tevkifat kapsamına alındı.

3)Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılan tevkifat oranı 5/10’dan (7/10) orana çıkarıldı.

4)KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri ve fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları temin etmek suretiyle aracılık hizmeti aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında yapılan KDV tevkifatı oranı 7/10’a çıkarıldı.

5)KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan Temizlik, Çevre ve Bahçe BakımHizmetlerinde 7/10) oranında yapılan KDV tevkifatı oranı 9/10’a çıkarıldı.

6)KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan yük taşımacılığı hizmeti tevkifat kapsamına alındı. Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

7)Baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında yapılan KDV tevkifatı oranı 7/10’a çıkarıldı.17.02.2021/51-2ÖZET8)5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlara ilave olarakdöner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları da ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır. 9)Ticari Reklam Hizmetleri tevkifat kapsamına alındı. KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 10)KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüneyapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.11)Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulamasında“3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirildi. 12)İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesiile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmazken yapılan düzenleme ile zorunlu hale getirildi.13)Tebliğde yer alan bazı örnekler değiştirildi.16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)’de kısmi tevkifat uygulamalarına ilişkin oran ve kapsam konularında değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

    X