loader image

Danış ÖZCAN

Sosyal Güvenlik Kurumu Değişiklikleri

Sosyal Sigorta Yönetmeliği’ nde aşağıdaki önemli değişiklikler yapılmıştır ;

1) Mahiyet kodu; yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu belirtmeye yönelik olup tek hane rakamdan ibarettir. Özel sektöre ait devamlı işyerlerine, ‘2’ ve özel sektöre ait geçici işyerlerine ‘4’ mahiyet kodu , 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmeler, özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarına ait devamlı işyerlerine ‘1’, geçici işyerlerine ‘3’ mahiyet kodu verilecektir.

2) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kanuna göre SGK’ya verilmesi gereken her türlü bilgi, belge, bildirge ve beyannamelerin verilmesine veya SGK’ ya yapılması gereken başvurulara ilişkin sürelerin bitimine 7 gün veya daha az süre kala vefat etmesi halinde, söz konusu yükümlülüklerinin yasal sürelerinin son gününü takip eden günden itibaren 7 nci günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve bu süre içinde sigorta primlerinin ödenmesi halinde bu yükümlülükler SGK mevzuatında öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılacaktır.

3) 5510 sayılı Kanunun 4-1/ (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli sayılmış, elektronik ortamda temin edilebilenler hariç olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde istenecektir. Ancak alt işveren sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi, inşaat yapım sözleşmesi ile ihaleli işlerde ihale makamı yazısı, elden posta yoluyla veya SGK tarafından belirlenen şekilde verilmesi gerekmektedir.

4) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması halinde ise, en geç yeni ortağın alındığı tarihi; takip eden on gün içinde bu durumların işyeri bildirgesi ile e-sigorta kanalıyla SGK’ya verilmesi zorunlu tutulmuştur.

5) Sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı 40 günü geçemeyecektir. Bu süreyi aşan istirahat raporlarının sağlık kurulunca verilmesi gerekmektedir.

6) 5510 sayılı Kanunun 4-1/ (a) bendi kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği süre içinde SGK tarafından belirlenen usule göre elektronik yapılması gerekir. Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi dışında yapılması halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanacaktır.

7) SGK’ya verilmesi gerekli olan aylık prim ve hizmet belgesinin özel ve kamu sektöründe verilme süresi takip den ayın/dönemin 23 ü yerine 26’sı olarak belirlenmiştir.

8) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödeyebilecekleridir.

9) Asgari işçilik hesaplamalarında inşaatın ruhsatnamesinde yer alan yapı sınıfı ve grubu esas alınarak araştırma işlemi yapılacaktır.

    X