Vergi Nedir? Vergiler Hakkında Her Şey

Vergi Nedir? Vergiler Hakkında Her Şey

Vergi Nedir?

Vergi , devletin kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi için vatandaşlardan ve kurumlardan kanunlarla belirlenen esaslara uygun şekilde topladığı paradır. Bu paralar, eğitim, sağlık, altyapı, güvenlik, savunma gibi alanlarda kullanılır. Devlet, kamu harcamalarını finanse etmek üzere verginin eşit bir şekilde dağılmasını sağlar.

Şahıslar veya şirketler gelirlerini beyana dayalı olarak devlete mali müşavirler aracılığıyla vergi bildirir.

Basitçe :

 • Vergi, hepimiz için gerekli olan kamu hizmetlerinin finansmanı için ödediğimiz bir bedeldir. Bir çok kişi veya kurum vergi mükellefidir.
 • Bu bedel, gelir seviyemize ve yaptığımız ekonomik faaliyetlere göre belirlenir.
 • Vergileri ödemek, bir toplum üyesi olmanın ve o toplumdan faydalanmanın bir sorumluluğudur.
vergi nedir?
vergi nedir?

Vergi Toplamanın Amacı

Devletin gelir kaynaklarını sağlamak: Devletin kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan kaynakları sağlamak.

Gelir dağılımını düzenlemek: Zenginden daha fazla, gelir düzeyi düşük olanlardan daha az alınır. Böylece kamunun mal ve hizmet refahı artar.

Ekonomik istikrarı sağlamak: Ekonominin aşırı ısınmasını veya soğumasını önlemek için vergiler bir araç olarak kullanılır.

Belirli sektörleri teşvik etmek veya caydırmak: Muafiyetler veya indirimler sunar ve belirli sektörlerin gelişmesini teşvik eder. Ya da tam tersi olarak zararlı sektörler için vergiyi arttırarak önlem alır.

Türkiye’ deki Vergi Türleri

Türkiye’ de vergi çeşitleri çok kazanandan çok , az kazanandan az anlayışına dayanır.

1. Gelir Vergileri:

 • Şahsi Gelir Vergisi: Bireylerin ücret, kira, faiz, telif hakkı gibi gelirlerinden alınır.
 • Kurumlar Vergisi: Şirketlerin ve diğer ticari kuruluşların elde ettiği karlardan alınır.

2. Harcama Vergileri:

 • Katma Değer Vergisi (KDV): Mal ve hizmetlerin satışında her aşamada alınır.
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): Lüks ve zararlı olarak kabul edilen mal ve hizmetlerden alınır türüdür.
 • Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV): Bankacılık ve sigorta işlemlerinden alınır.
 • Damga Vergisi: Resmi işlemler, sözleşmeler ve diğer belgelerden alınır.

3. Varlık Vergileri:

 • Emlak Vergisi: Binalar, araziler ve diğer taşınmaz mallardan alınır.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Motorlu araçlardan alınır.
 • Veraset ve İntikal Vergisi: Miras yoluyla edinilen mal ve mülklerden alınır.

Bunlara ek olarak:

 • Harçlar: Kamu hizmetlerinden alınan ücretlerdir.
 • Gümrük Vergileri: Yurtdışından ithal edilen mallardan alınan vergilerdir.

Vergilerin Tahsili ve Denetimi

Vergilerin tahsili ve düzenlenmesi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu işlemleri de Gelir İdaresi Başkanlığı, devlet adına gerçekleştirir. Ayrıca bu kurum, vergiye tabi olan işletmelerin de denetimlerini gerçekleştirir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve vergi uygulamaları, işletmelerin finansal işlemlerini takip etmelerini, kayıt altına almalarını gibi işlemleri kapsar. Bu faaliyetler, muhasebe ilkelerine ve vergi kanunlarına dayalı olarak gerçekleştirilir.

Muhasebe ve vergi uygulamalarının temel unsurları şunlardır:

1. Muhasebe Kayıtları Tutma:

 • İşletmenin tüm gelir ve gider işlemleri, fatura, makbuz, banka dökümü gibi belgelerle desteklenerek muhasebe kayıtlarına işlenir.
 • Bu kayıtlar, günlük, aylık ve yıllık olarak tutulur.
 • Muhasebe kayıtları, işletmenin finansal durumunu ve performansını izlemek için kullanılır.

2. Finansal Tablolar Hazırlama:

 • Muhasebe kayıtlarından yola çıkarak, bilanço, kar-zarar hesaplaması, gelir tablosu gibi finansal tablolar hazırlanır.
 • Bu tablolar, işletmenin finansal durumunu ve performansını özetler.
 • Finansal tablolar, işletmenin paydaşları, yatırımcıları ve kreditörleri tarafından kullanılır.

3. Vergi Beyannameleri Doldurma:

 • İşletmeler, faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden ve ödedikleri giderlerden dolayı vergi mükellefiyeti altına girerler.
 • Vergi mükellefiyeti bulunan işletmeler, çeşitli vergi beyannamelerini kanunlarda belirtilen sürelerde doldurup vergi dairesine sunmak zorundadırlar.

4. Vergi Mevzuatına Uyma:

 • İşletmeler, faaliyet gösterdikleri sektörlere ve sahip oldukları statüye göre farklı vergi mevzuatlarına tabi tutulur.
 • Muhasebe ve vergi uygulamaları, bu mevzuatlara uygun şekilde yapılmalıdır.
 • Vergi mevzuatına uymayan işletmeler, cezai yaptırımlarla karşılaşabilir.

Muhasebe ve vergi uygulamaları, işletmeler için oldukça önemlidir. Bu uygulamalar sayesinde:

 • İşletmenin finansal durumu ve performansı izlenebilir.
 • Vergi yükümlülükleri doğru bir şekilde yerine getirilebilir.
 • Vergi kaçakçılığıyla mücadele edilebilir.
 • İşletmenin finansal riskleri kontrol altına alınabilir.
 • Yatırımcılar ve kreditörler için güvenilir finansal bilgiler sunulabilir.

Tüm bu işlemler devlete Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir aracılığıyla bildirilir. Hesaplanan vergileri işletmeler adına sadece Mali Müşavir tarafındna devlete bildirilir. Bu nedenle işletmeler kendi kendilerine vergilerini beyan edemezler. Mutlaka Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir e ihtiyaçları bulunmaktadır.

Türkiye de vergi mükellefleri, vergi beyanı sorumluluğu olduğu kadar vergi ödemekle de yükümlüdürler. Bir işletmeye sahip olan ya da işletme olmadan vergi mükellefi gerçek kişinin de vergi ödeme zorunluluğu vardır. Bu mükellefler hangi vergi çeşidi ile vergilendirilmişse ona göre beyan vermek zorundadırlar.

Vergi Ödenmezse Ne Olur?

Türkiye’de vergiyi zamanında ve eksiksiz olarak ödememenin birtakım yasal sonuçları vardır. Bu sonuçlar, vergi türüne ve gecikme süresine göre değişiklik gösterebilir.

Genel olarak, vergiyi ödememenin sonuçları şunlardır:

1. Gecikme Zammı:

 • Vergi ödeme süresi dolduktan sonra ödenen vergiler için gecikme zammı uygulanır. Gecikme zammı oranı, gecikme süresine göre artar.
 • Gecikme zammı, verginin bir katına kadar çıkabilir.

2. Vergi Cezası:

 • Gecikme zammı ile birlikte, vergiyi ödememenin cezası da kesilir. Vergi cezası oranı, vergi türüne ve gecikme süresine göre değişiklik gösterir.
 • Vergi cezası, verginin üç katına kadar çıkabilir.

3. Haciz:

 • Vergi borcu gecikmeye devam ederse, vergi dairesince haciz işlemi başlatılabilir. Haciz işlemi ile, borçlunun banka hesaplarına ve mal varlıklarına haciz konabilir.

4. İcra Takibi:

 • Vergi borcu ödenmezse, vergi dairesi borç için icra takibi başlatabilir. İcra takibi sonucunda, borçlunun mal varlıkları satılarak borcu tahsil edilebilir.

5. Yurt Dışına Çıkış Yasağı:

 • Bazı durumlarda, yüksek miktarda vergi borcu olan kişilere yurt dışına çıkış yasağı konabilir.

6. Cezai Yaptırımlar:

 • Kasıtlı olarak vergi kaçırma veya vergi ziyaı gibi durumlarda, cezai yaptırımlar da uygulanabilir. Bu yaptırımlar, para cezası ve hapis cezasını içerebilir.

Bu tür ceza ve yaptırımlarla karşılaşmamanız için Serbest Muhasebeci Mali Müşavir hizmeti veren müşavirliğimize başvurabilirsiniz.

Vergi Cennetleri:

Vergi cennetleri, düşük vergi oranları, finansal gizlilik ve basit kuralları ile tanınan ülkelerdir. Bu ülkeler, genellikle küçük ve gelişmekte olan ülkelerdir. Fakat bazı gelişmiş ülkelerde de vergi cenneti olarak nitelendirilen bölgeler veya özel statüye sahip yapılar mevcuttur.

Vergi Kaçakçılığı

Vergi kaçakçılığı, mükelleflerin, kanunların gerektirdiği vergileri kasıtlı olarak ödememesi veya eksik ödemesidir. Bu durum, çeşitli yöntemlerle yapılabilir:

 • Yasal defter ve kayıtları tutmamak veya tahrif etmek: Gerçek gelirin veya kazancın gizlenmesine neden olur. Vergi matrahının düşürülmesine olanak tanır.
 • Sahte fatura kullanmak: Sahte faturalar, giderleri şişirmek ve vergi matrahını düşürmek için kullanılabilir.
 • Gelirleri gizlemek: Gelirleri bankaya yatırmamak veya nakit olarak tutmak, vergi kaçakçılığının yaygın yöntemlerinden biridir.
 • Yurt dışına yasa dışı para transferi: Vergi borçlarından kaçınmak için kazançlar yurtdışına transfer edilebilir.

Vergi kaçakçılığının sonuçları:

 • Devlet gelir kaybına uğrar: Vergi kaçakçılığı, devletin kamu hizmetlerini sunmak için ihtiyaç duyduğu gelirlerin azalmasına neden olur.
 • Haksız rekabet oluşur: Vergi kaçıran firmalar, vergi yükümlülüklerini yerine getiren firmalara göre haksız bir avantaj elde eder.
 • Vergi adaleti zedelenir: Vergi kaçıran kişiler, vergi yükümlülüklerini yerine getiren vatandaşlara göre daha az vergi öder. Bu durum, vergi adaletinin zedelenmesine ve toplumda huzursuzluğa yol açar.
 • Ekonomi gölgelenir: Vergi kaçakçılığı, ekonominin gölgelenmesine ve kayıt dışı ekonominin büyümesine neden olur.

Sahte Fatura

Sahte fatura, gerçek bir ticari işlem veya durum olmadığı halde,varmış gibi düzenlenen faturalardır. Sahte faturalar, vergi kaçakçılığı, haksız kazanç ve diğer yasa dışı faaliyetler için kullanılabilir.

Sahte faturaya karşı önlemler:

 • Faturayı dikkatlice incelemek: Faturanın gerçek ve orijinal olması, gerekli tüm bilgileri içermesi ve tutarsızlık olmaması önemlidir.
 • Fatura düzenleyen firmayı araştırmak: Fatura düzenleyen firmanın kayıtlı ve faal olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • E-fatura kullanmak: E-fatura, sahte fatura kullanımının önlenmesine yardımcı olan güvenli bir fatura türüdür.
 • Şüpheli işlemleri bildirmek: Sahte faturaya dair şüphe duyulan işlemler, vergi dairesine bildirilmelidir.

Vergi kaçakçılığı ve sahte fatura, hem devlete hem de topluma zarar veren ciddi suçlardır. Bu suçlarla mücadele için vergi mükelleflerinin bilinçli olması ve yasalara uyması önemlidir.

Vergi Mükelleflerinin Hakları

1. Bilgi Edinme Hakkı:

 • Vergi mükellefleri, vergi konularında bilgi edinme hakkına sahiptir. Mükellefler bu bilgiyi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinden, 189 çağrı merkezinden ücretsiz alabilirler.

2. Görüşme ve İtiraz Hakkı:

 • Vergi mükellefleri, vergi daireleriyle ilgili herhangi bir konuda görüşme ve itiraz etme hakkına sahiptir. Vergi dairesi tarafından yapılan bir işlemden memnun olmayan mükellef, bu işlem hakkında itirazda bulunabilir. İtiraz dilekçesi, vergi dairesine yazılı olarak sunulmalıdır.

3. Danışmanlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı:

 • Vergi mükellefleri, vergiye ilişkin konularda mali müşavirlerden veya diğer uzmanlardan danışmanlık hizmeti alma hakkına sahiptir. Bu hizmetler, vergi mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini daha kolay ve doğru bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olabilir.

4. Gizlilik Hakkı:

 • Vergi mükelleflerinin, vergiye ilişkin bilgileri gizli tutulma hakkı vardır. Bu hak, vergi mükellefinin özel bilgilerinin korunmasını sağlar.

5. Vergi Düzeltme Hakkı:

 • Vergi mükellefleri, vergi beyannamelerinde veya diğer vergiye ilişkin belgelerde hata yaptıkları takdirde, bu hataları düzeltme hakkına sahiptir. Düzeltme dilekçesi, vergi dairesine yazılı olarak sunulmalıdır.

6. Vergi Borcunu Yapılandırma Hakkı:

 • Belirli şartları sağlayan vergi mükellefleri, vergi borçlarını yapılandırma hakkına sahiptir. Yapılandırma, vergi borcunun taksitler halinde ödenmesine imkan tanır.

Vergi mükelleflerinin haklarını bilmeleri ve bu haklardan yararlanmaları önemlidir. Bu sayede vergi mükellefleri, vergi yükümlülüklerini daha kolay ve doğru bir şekilde yerine getirir. Vergi sisteminin adil ve şeffaf bir şekilde işlemesine katkıda bulunabilirler.

Serbest Muhasebeci Hizmeti Hakkında Her Şey yazımızı da okuyarak vergi ile ilgili tüm konularda mali müşavir hizmeti verdiğimiz müşavirliğimize başvurabilirsiniz. Bize telefon, whatsapp ve e posta kanallarından ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.